Historia

Lite föreningshistoria

Den 6. november 1907 hade ungdom från Gottböle, Böle, Kaldnäs och Stobacka byar kallats till ett förberedande möte för att fundera på grundandet av en ungdomsförening. Intresset var stort och redan den 17. november 1907 hölls ett konstituerande möte, varvid de beslut fattades som behövdes för att grunda föreningen. Någon gång i begynnelsen beslöts även att föreningens färger skall vara Gula och Gröna.

Den första stora frågan var att få tak över huvudet på den nya föreningen. Den första tiden hyrdes utrymme tillfälligt i en bondgård, men en kommitté utredde var en lämplig tomt kunde erhållas för lokalsbygge. Arbetet förlöpte snabbt, ty redan den 7. januari 1908 köptes ett hemman med hus och ägor, för 7.000 mk. Hemmanet avyttrades och den inköpta bondstugan inreddes provisoriskt till möteslokal och därmed inleddes en lång historia av renoveringar och tillbyggnader som i korthet har följande förlopp:

1. En mindre renovering av bondstugan 1908.

2. En tillbyggnad som festsal planerades länge och 1910 påbörjades arbetet som utgetts på entreprenad och samma år den 23. oktober invigdes festsalen.

3. Brädslåning tillkom 1914.

4. Lokalen rödmålades 1916.

5. 1920 tillverkade Emil Sjöholm en stentrappa av Bölegranit framför ingången.

6. 1924 var det tid för en ny renovering i lokalens norra delar, d.v.s serveringsrum och kök mm. Lokalen målades även invändigt.

7. Sitt nuvarande utvändiga utseende fick lokalen 1935 då festsalen förlängdes och en scen byggdes till i den södra ändan.

8. Renovering av festsalen genomfördes 1953.

9. Nytt vattentak av plåt lades på 1957, samt en mindre uppsnyggning av serveringsrummet genomfördes.

10. Serveringsrummet genomgick en större renovering 1964 och verksamheten i ungdomsföreningen tynade sakta bort för att helt stanna 1969.

11. På 1970-talet var lokalen uthyrd som lager åt ett privat företag.

12. Ungdomsföreningen återupplivades 1979 och en renovering av serveringsrummet blev klar 1980.

13. Sitt nuvarande utseende erhöll ungdomslokalen då en renovering av festsalen blev klar till påsk 1981.

Sedan dess har otaliga tillbyggnader och renoveringar bidragit till att den nuvarande ungdomslokalen tillhör de mest fullständiga och ändamålsenliga lokalerna i Svenska Österbotten.

Verksamheten i föreningen bestod i början av möten, fester, diskussionsaftnar, lotterier, teaterkvällar, föreläsningsdagar. Det anordnades även fester till förmån för folkhögsskolor, för tuberkolosens motverkande, för sockenmuseum o.s.v.

Strax efter föreningens grundande bildades även nykterhetsföreningen Liljan som stod i nära samarbete med ungdomsföreningen. Man drev även bibliotek i föreningens anda och i mitten på 1930-talet fanns ca 100 böcker i biblioteket.

I en okänd tidsskrift från 1938 berättas följande om föreningen: “Några berg har Böle Ungdomsförening under sin tillvaro icke flyttat, men ungdomstro och framtidshopp ha i regel inte saknats. I allmänhet har sedermera förbättrats. Dock återstår ännu mycket att göra. Endast den, som i ungdomen känner sin plikt och gör den, skall i mannaålderns dagar kunna vara nöjd med sin ungdomstid. Han skall med tillfredställelse se tillbaka på den lyckliga tid, då han stod i de ungas led. Och när han nått fram till den tid, då höststormarna gå över hans liv, skall han ur djupet av sitt goda samvete hugnas av själva Dödens ängel med orden: “Väl dem, som redligt det ädlat velat, det rätta sökt och det milda tänkt, som älskat mycket, fastän de felat; dem varder mycket ock efterskänkt”